Available courses

Метою викладання навчальної дисципліни "Конфліктологія та ведення переговорів" є формування системи теоретичних знань про конфлікт як складний, багатозначний, поліфункціональний феномен та практичних навичок компетентної комунікації в ситуації будь-якого ступеня конфліктності, знань про ключові проблеми теорії та практики переговорів, про стратегію і тактику переговорного процесу.


Мета викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності»: формування знань, умінь та навичок, необхідних для використання сучасних інформаційних технологій в практичній діяльності поліції; удосконалення навичок професійної роботи з комп’ютерними пристроями, комп'ютерними мережами та електронними документами; знайомство з сучасними напрямами використання інформаційних технологій у практиці боротьби із злочинністю.


Навчальна дисципліна «Медіація у професійній діяльності юриста» вивчається разом із іншими процесуальними галузями права. Вона є теоретичною основою для забезпечення набуття слухачами навчального курсу інтегрованих, поглиблених та системно упорядкованих знань щодо медіаціїяк гарантії захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління та адміністрування, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень

Метою вивчення навчальної дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування» є поглиблення знань та надання здобувачам вищої освіти систематизованого матеріалу в галузі державного будівництва та місцевого самоврядування. Цей курс поєднує в собі теоретичні та практичні завдання, що дозволяє краще зрозуміти та засвоїти теорію для вирішення практичних проблем державотворчих процесів. Шляхом детального аналізу питань організації та функціонування публічної влади в Україні повинні бути підвищені не тільки загальноюридичні знання здобувачів вищої освіти, а й рівень відчуття себе повноцінними членами українського громадянського суспільства.


Актуальність дисципліни.

Виникнення, розвиток і подолання конфліктів різного рівня є неминучим явищем сучасності. Кожна людини, група, організація, владні структури, держави на певному етапі свого співіснування неодноразово стикаються з тим чи іншим видом конфлікту. Конфліктність обумовлена зростанням складності та різноманіття соціальних процесів і явищ, недостатнім взаєморозумінням між людьми, впливом зовнішнього середовища й т. д. Уникнути конфліктів і їх наслідків у принципі неможливо, тому необхідно ознайомитися з досвідом їх вирішення, навчитися дотримуватися певних існуючих правил, спрямованих на врегулювання конфліктів. Сучасні умови господарювання, прискорення змін та ускладнення зовнішнього середовища, в якому функціонує організація, високий ступінь невизначеності розвитку подій зумовлюють значення ефективного управління конфліктами, що виникають на підприємстві. Таким чином, знання, отримані при вивчені конфліктології, не тільки сприятимуть удосконаленню професійних якостей людини, але й збагатять його особистий життєвий досвід.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування» є поглиблення знань та надання здобувачам вищої освіти систематизованого матеріалу в галузі державного будівництва та місцевого самоврядування. Цей курс поєднує в собі теоретичні та практичні завдання, що дозволяє краще зрозуміти та засвоїти теорію для вирішення практичних проблем державотворчих процесів. Шляхом детального аналізу питань організації та функціонування публічної влади в Україні повинні бути підвищені не тільки загальноюридичні знання здобувачів вищої освіти, а й рівень відчуття себе повноцінними членами українського громадянського суспільства.


Актуальність дисципліни.

Основи права Європейського Союзу є фундаментальною, методологічною, світоглядною дисципліною, значення якої у системі правознавства зумовлено універсальною системою знань про право Європейського Союзу.


Актуальність дисципліни.

"Податкове право" – це навчальна дисципліна, в якій висвітлюються основні положення теорії податкового права, розглядаються основні податки, що сплачуються сьогодні в Україні. Дається характеристика найважливішим елементам податкового права, податковим правовідносинам. Розкривається правовий статус органів державної податкової служби, а також велика увага приділяється проблемам відповідальності за порушення податкового законодавства.


Мета – підготовка кваліфікованих фахівців-правознавців з високим рівнем розвитку правосвідомості та правової культури, які володіють як теоретичними знаннями, так і практичними навичками та вміннями вирішення основних завдань, що стоять перед адвокатурою в Україні.


Мета – підготовка кваліфікованих фахівців-правознавців з високим рівнем розвитку правосвідомості та правової культури, які володіють як теоретичними знаннями, так і практичними навичками та вміннями вирішення основних завдань, що стоять перед адвокатурою в Україні.


Формування у студентів знань і навичок із забезпечення матеріалами та комплектуючими організацій, які працюють на ринку товарів і послуг, застосування базових способів та методів здійснення закупівель

Актуальність дисципліни.

Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері праці створюються матеріальні і духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин. Це сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави.


Актуальність дисципліни.

Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері праці створюються матеріальні і духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин. Це сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави.


Актуальність дисципліни.

Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері праці створюються матеріальні і духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин. Це сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави.


Актуальність дисципліни.

Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері праці створюються матеріальні і духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин. Це сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави.


Актуальність дисципліни.

Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері праці створюються матеріальні і духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин. Це сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави.


Екологічне право займає одне з провідних місць у правовій системі України. Екологічна ситуація в нашій державі дуже складна, ще й досі даються взнаки наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС, недостатньо вживається заходів щодо охорони та раціональної експлуатації лісів, надр, землі та інших природних ресурсів, які становлять національне багатство України, слугують задоволенню економічних потреб та екологічних інтересів людини і суспільства. Екологічне право встановлює правові рамки суспільних відносин з приводу використання та охорони природних об’єктів. Екологічні норми повинні забезпечити гармонійну взаємодію людини і природи, збереження навколишнього природного середовища, здоров’я нинішнього і майбутніх поколінь.

Актуальність проблем, які поставлені в цьому навчальному курсі, важко перебільшити. Вивчення екологічного права є важливою складовою професійної підготовки юриста, оскільки практика застосування еколого-правових норм у різних сферах суспільного життя висуває багато проблем, які ускладнюються специфікою екологічних правовідносин, недосконалим правовим регулюванням та іншими факторами. Отже, студенти повинні отримати глибокі теоретичні знання та необхідні практичні навички з урахуванням їх майбутньої спеціалізації.


Анотація навчальної дисципліниНотаріат в Україні складається з великого масиву взаємопов'язаних нормативно-правових актів різної юридичної сили, що регулюють господарські відносини.Навчальна дисципліна «Нотаріат в Україні» забезпечує засвоєнняосновних засадгосподарювання в Україні та господарськихвідносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліниНотаріат в Україні складається з великого масиву взаємопов'язаних нормативно-правових актів різної юридичної сили, що регулюють господарські відносини.Навчальна дисципліна «Нотаріат в Україні» забезпечує засвоєнняосновних засадгосподарювання в Україні та господарськихвідносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Мета. Метою дисципліни «Правознавство» є формування цілісної системи знань і навичок стосовно вітчизняної системи права, що формується на базі сучасних досягнень юридичної науки, надання знань з питань громадянства, загальної теорії суспільства та держави, держави і права, з природної сутності держави й права, їх форм, з питань співвіднесення цивільного суспільства і держави, основних прав і свобод людей й громадян України, безпосередньої та представницької демократії, форм державного і територіального устрою України, системи органів держави, місцевого самоуправління, а також засвоєння правових основ таких галузей законодавства, як конституційне, цивільне, адміністративне, кримінальне, трудове законодавство та інших галузевих юридичних наук.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, процесуальні строки й судові витрати, докази й доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень цивільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, виконання судових рішень, господарське та адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо. Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних категорій цивільного процесуального права, змісту процесуальних інститутів, постанов пленумів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного тлумачення норм цивільного процесуального права та практичного їх застосовування при вирішенні конкретних судових справ, досвідом аналітичної роботи.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, процесуальні строки й судові витрати, докази й доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень цивільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, виконання судових рішень, господарське та адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо. Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних категорій цивільного процесуального права, змісту процесуальних інститутів, постанов пленумів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного тлумачення норм цивільного процесуального права та практичного їх застосовування при вирішенні конкретних судових справ, досвідом аналітичної роботи.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, процесуальні строки й судові витрати, докази й доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень цивільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, виконання судових рішень, господарське та адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо. Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних категорій цивільного процесуального права, змісту процесуальних інститутів, постанов пленумів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного тлумачення норм цивільного процесуального права та практичного їх застосовування при вирішенні конкретних судових справ, досвідом аналітичної роботи.


Актуальність дисципліни.

Перехід України до нових методів господарювання та прояв ініціативи на заняття підприємництвом (ст. 42 Конституції України) заклали загальні засади здійснення підприємницької діяльності, що покликало необхідність їх правового забезпечення. Особливості таким відносинам було надано з прийняттям у 2004 році Господарського кодексу України, за яким встановлюються загальні підвалини правового регулювання господарської та її різновиду підприємницької діяльності.


«Кримінальний процес» належить до фундаментальних нормативних, професійно-орієнтованих юридичних дисциплін і займає провідне місце в професійній підготовці слідчих, суддів, адвокатів, прокурорів, всіх інших юристів.


«Кримінальний процес» належить до фундаментальних нормативних, професійно-орієнтованих юридичних дисциплін і займає провідне місце в професійній підготовці слідчих, суддів, адвокатів, прокурорів, всіх інших юристів.


«Кримінальний процес» належить до фундаментальних нормативних, професійно-орієнтованих юридичних дисциплін і займає провідне місце в професійній підготовці слідчих, суддів, адвокатів, прокурорів, всіх інших юристів.

Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна “Криміналістика” дає студентам і слухачам першу уяву про систему знань з використання криміналістичних засобів прийомів і методів у діяльності з розкриття, розслідування та попередження злочинів. Її зміст охоплює отримання як теоретичних знань, так і практичних навичок, що забезпечують ефективне оволодіння цим курсом.

Саме в рамках цієї дисципліни розглядається процес формування і розвитку таких ґрунтовних понять та інститутів, як правоохоронна діяльність, правосуддя, принципи правосуддя, судова система і судові інстанції, прокурорський нагляд, напрями прокурорської діяльності, функції органів внутрішніх справ, система органів МВС, досудове слідство, система і організація діяльності служби безпеки України, система та функції органів державної податкової служби, на основі вивчення яких стає можливим продовження навчального процесу по засвоєнню базових і спеціальних юридичних дисциплін.

Правильне уявлення про завдання і принципи організації судових та правоохоронних органів допоможе надалі усвідомити сутність і спрямованість норм кримінального, цивільного, адміністративного та інших галузей права.

Оскільки суд і правоохоронні органи створюються і діють в суворій відповідності до закону, необхідно ознайомитись з законодавчими актами, які стосуються діяльності цих органів, знати найменування закону, дату його прийняття та структуру.

Навчальна дисципліна “Криміналістика” вивчається у всіх вищих учбових юридичних закладах на четвертому році навчання.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна “Криміналістика” дає студентам і слухачам першу уяву про систему знань з використання криміналістичних засобів прийомів і методів у діяльності з розкриття, розслідування та попередження злочинів. Її зміст охоплює отримання як теоретичних знань, так і практичних навичок, що забезпечують ефективне оволодіння цим курсом.

Саме в рамках цієї дисципліни розглядається процес формування і розвитку таких ґрунтовних понять та інститутів, як правоохоронна діяльність, правосуддя, принципи правосуддя, судова система і судові інстанції, прокурорський нагляд, напрями прокурорської діяльності, функції органів внутрішніх справ, система органів МВС, досудове слідство, система і організація діяльності служби безпеки України, система та функції органів державної податкової служби, на основі вивчення яких стає можливим продовження навчального процесу по засвоєнню базових і спеціальних юридичних дисциплін.

Правильне уявлення про завдання і принципи організації судових та правоохоронних органів допоможе надалі усвідомити сутність і спрямованість норм кримінального, цивільного, адміністративного та інших галузей права.

Оскільки суд і правоохоронні органи створюються і діють в суворій відповідності до закону, необхідно ознайомитись з законодавчими актами, які стосуються діяльності цих органів, знати найменування закону, дату його прийняття та структуру.

Навчальна дисципліна “Криміналістика” вивчається у всіх вищих учбових юридичних закладах на четвертому році навчання.


Мета – ознайомити із основними категоріями господарського судочинства, сформувати у студентів систему теоретичних знань і практичних навичок застосування норм процесуального права разом з нормами матеріального права при вирішенні спорів, підвідомчих господарським судам.


Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння основ організаційної культури, а також з’ясування місця цієї дисципліни як складової сучасної теорії управління бізнесом. Водночас актуальним є і вироблення вміння орієнтуватися у соціально-економічних процесах, що формують національні традиції, спосіб життя та ментальність, ознайомлення з методологією комплексного вивчення організаційної культури, що передбачає полідисциплінарний синтетичний підхід до проблеми, а також збагачення загальної культури та навичок мислення студентів.


Мета - є формування світогляду і професійних якостей майбутнього юриста, його мислення, уміння самостійно розв’язувати моральні, естетичні проблеми та проблеми сучасного життя.


Анотація.

Право Стародавнього Риму – це яскрава сторінка світової історії, яке мало великий вплив на становлення та подальший розвиток основних правових інститутів держави в сучасному суспільстві. Римське приватне право стало тією базою, на якій віками формувалося юридичне мислення. Саме тому, курс «Основи римського приватного права» - це базова навчальна дисципліна, яка вивчає становлення основних інститутів римського приватного права та їх рецепцію у сучасних правових системах світу. У процесі засвоєння курсу студенти знайомляться з основними категоріями римського приватного права, які є складовою частиною сучасного цивільного права більшості країн світу, містять базові категорії права загалом.


Анотація.

Виборче право як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки конституційного права (в тій частині, що стосується реалізації виборчого права громадян на формування органів публічної влади).


Актуальність викладання курсу зумовлена глобальними інтеграційними процесами у світі, появою Європейської спільноті держав, посиленням взаємин між приватними суб’єктами різних правових систем. На тлі вказаних явищ необхідною є нагальна потреба в уніфікації внутрішнього законодавства держав, опрацюванні уніфікованих матеріально-правових норм у міжнародних договорах держав. У багатьох випадках регулювання приватноправових відносин між суб’єктами різних правових систем виникає питання про право яке слід застосовувати до конкретних відносин. Саме вирішенню такого питання у першу чергу слугує галузь міжнародного приватного права. Міжнародне приватне право являє собою особливу галузь права. Відносин, які призначені регулювати норми вказаної галузі за допомогою спеціального методу в даний час знаходяться на стадії формування. Тому вивчення курсу міжнародного приватного права є актуальним і цікавим.


Актуальність дисципліни.

Екологічне право займає одне з провідних місць у правовій системі України. Екологічна ситуація в нашій державі дуже складна, ще й досі даються взнаки наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС, недостатньо вживається заходів щодо охорони та раціональної експлуатації лісів, надр, землі та інших природних ресурсів, які становлять національне багатство України, слугують задоволенню економічних потреб та екологічних інтересів людини і суспільства. Екологічне право встановлює правові рамки суспільних відносин з приводу використання та охорони природних об’єктів. Екологічні норми повинні забезпечити гармонійну взаємодію людини і природи, збереження навколишнього природного середовища, здоров’я нинішнього і майбутніх поколінь.

Актуальність проблем, які поставлені в цьому навчальному курсі, важко перебільшити. Вивчення екологічного права є важливою складовою професійної підготовки юриста, оскільки практика застосування еколого-правових норм у різних сферах суспільного життя висуває багато проблем, які ускладнюються специфікою екологічних правовідносин, недосконалим правовим регулюванням та іншими факторами. Отже, студенти повинні отримати глибокі теоретичні знання та необхідні практичні навички з урахуванням їх майбутньої спеціалізації.


Метою викладання дисципліни є розкриття сутності і змісту державного управління як однієї з основних форм державної діяльності; його нерозривного зв’язку з виконавчою владою, ознайомлення з системою органів виконавчої влади та їх повноваженнями; з джерелами адміністративного права, з системою найважливіших адміністративно-правових актів та їх змістом, а також з основними напрямами удосконалення державного управління в світлі положень Концепції адміністративної реформи в Україні з метою належного забезпечення законних прав і інтересів громадян у сфері виконавчої влади та місцевого самоврядування; формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень адміністративно-правового законодавства в повсякденному житті, у тому числі у сфері цивільної авіації з урахуванням специфіки вищого закладу освіти, де вивчається ця навчальна дисципліна.


Метою викладання дисципліни є розкриття сутності і змісту державного управління як однієї з основних форм державної діяльності; його нерозривного зв’язку з виконавчою владою, ознайомлення з системою органів виконавчої влади та їх повноваженнями; з джерелами адміністративного права, з системою найважливіших адміністративно-правових актів та їх змістом, а також з основними напрямами удосконалення державного управління в світлі положень Концепції адміністративної реформи в Україні з метою належного забезпечення законних прав і інтересів громадян у сфері виконавчої влади та місцевого самоврядування; формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень адміністративно-правового законодавства в повсякденному житті, у тому числі у сфері цивільної авіації з урахуванням специфіки вищого закладу освіти, де вивчається ця навчальна дисципліна.


Метою викладання дисципліни є розкриття сутності і змісту державного управління як однієї з основних форм державної діяльності; його нерозривного зв’язку з виконавчою владою, ознайомлення з системою органів виконавчої влади та їх повноваженнями; з джерелами адміністративного права, з системою найважливіших адміністративно-правових актів та їх змістом, а також з основними напрямами удосконалення державного управління в світлі положень Концепції адміністративної реформи в Україні з метою належного забезпечення законних прав і інтересів громадян у сфері виконавчої влади та місцевого самоврядування; формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень адміністративно-правового законодавства в повсякденному житті, у тому числі у сфері цивільної авіації з урахуванням специфіки вищого закладу освіти, де вивчається ця навчальна дисципліна.


Метою вивчення даного курсу є засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються історії, сутності, предмета, методу та принципів адміністративного права; механізму адміністративно-правового регулювання; правового статусу суб’єктів адміністративного права; форм та методів публічного управління; адміністративних процедур; поняття, підстав та принципів адміністративної відповідальності; забезпечення законності в публічному управлінні; адміністративно-правових основ міжгалузевого управління, управління економікою, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом; повноважень адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства,.


Метою вивчення даного курсу є засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються історії, сутності, предмета, методу та принципів адміністративного права; механізму адміністративно-правового регулювання; правового статусу суб’єктів адміністративного права; форм та методів публічного управління; адміністративних процедур; поняття, підстав та принципів адміністративної відповідальності; забезпечення законності в публічному управлінні; адміністративно-правових основ міжгалузевого управління, управління економікою, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом; повноважень адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства,.

 


Актуальність дисципліни.

Історія держави і права - це наука і навчальна дисципліна, яка вивчає фундаментальні, системо утворюючі закономірності історичного розвитку, намагається встановити головні причини та виявити основні наслідки виникнення, розвитку і падіння державно-правових систем.


Актуальність дисципліни.

Історія держави і права - це наука і навчальна дисципліна, яка вивчає фундаментальні, системо утворюючі закономірності історичного розвитку, намагається встановити головні причини та виявити основні наслідки виникнення, розвитку і падіння державно-правових систем.


Актуальність дисципліни.

Історія держави і права зарубіжних країн, дотримуючись принципу хронології вивчає структуру, компетенцію, функції органів держави, а також розвиток головних галузей права. Ця дисципліна вивчає право як єдине ціле, державно-правові інститути і правове становище населення в конкретних умовах окремих держав.

При вивченні курсу розглядаються організація влади, державний устрій і становище в ньому особистості, а також первісні основи юриспруденції деяких держав давнини; прослідковується зв'язок права з іншими соціальними нормами, їхній вплив на юридичний побут минулих цивілізацій. Знання політичних систем, законів минулого підносить правову культуру, розвиває правосвідомість, дає змогу краще зрозуміти значимість державно-правових інститутів у житті суспільства.


Історія держави і права зарубіжних країн, дотримуючись принципу хронології вивчає структуру, компетенцію, функції органів держави, а також розвиток головних галузей права. Ця дисципліна вивчає право як єдине ціле, державно-правові інститути і правове становище населення в конкретних умовах окремих держав.

При вивченні курсу розглядаються організація влади, державний устрій і становище в ньому особистості, а також первісні основи юриспруденції деяких держав давнини; прослідковується зв'язок права з іншими соціальними нормами, їхній вплив на юридичний побут минулих цивілізацій. Знання політичних систем, законів минулого підносить правову культуру, розвиває правосвідомість, дає змогу краще зрозуміти значимість державно-правових інститутів у житті суспільства.


Актуальність дисципліни.

Вивчення дисципліни «Юридична деонтологія» має важливе значення для підготовки студентів. Це обумовлено розбудовою в Україні демократичного громадянського суспільства та правової держави, що базується на принципах верховенства права, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, загальнолюдських цінностях.


Актуальність дисципліни.

Актуальність викладання курсу зумовлена глобальними інтеграційними процесами у світі, появою Європейської спільноті держав, посиленням взаємин між приватними суб’єктами різних правових систем. На тлі вказаних явищ необхідною є нагальна потреба в уніфікації внутрішнього законодавства держав, опрацюванні уніфікованих матеріально-правових норм у міжнародних договорах держав. У багатьох випадках регулювання приватноправових відносин між суб’єктами різних правових систем виникає питання про право яке слід застосовувати до конкретних відносин. Саме вирішенню такого питання у першу чергу слугує галузь міжнародного приватного права. Міжнародне приватне право являє собою особливу галузь права. Відносин, які призначені регулювати норми вказаної галузі за допомогою спеціального методу в даний час знаходяться на стадії формування. Тому вивчення курсу міжнародного приватного права є актуальним і цікавим.


Актуальність дисципліни.

Спадкове право посідає особливе місце в системі цивільного права. Незважаючи на свій консерватизм, воно залишається актуальним у кожній державі, з огляду на його нерозривний зв'язок із правом власності. Спадкове право певним чином стосується кожної людини, оскільки хоча б раз у житті кожна особа стає спадкоємцем і, на жаль, наприкінці свого життя приречена стати спадкодавцем.


Мета: надання студентам знань та вмінь щодо користування категорійно-понятійним апаратом, застосування окремих норм законодавства, ознайомлення з сучасним станом діяльності фондових та товарних бірж.


Мета викладання навчальної дисципліни «Банківське право» - поглиблене вивчення правового положення суб’єктів, які діють в сфері банківської діяльності та при виконанні банківських послуг; з’ясування та вивчення правового механізму їх регулювання. Це пов’язано з необхідністю з’ясуванням слухачами не лише нагальних проблем сучасного стану законодавчої бази, що забезпечує належне функціонування учасників (суб’єктів) відповідних правовідносин, але й з можливістю прогнозування ними подальших шляхів (тенденцій) її розвитку.


Мета: полягає в тому, щоб сформувати у студентів цілісне уявлення про характер і механізм дії норм професійної етики, їх єдність і взаємодію з вимогами суспільної моралі.


Метою навчальної дисципліни «Надання адміністративних послуг» є: утворити у студентів знання з правового регулювання адміністративних послуг, а також надати чітке уявлення, що розуміється під такими правовими категоріями як «публічна послуга», «адміністративна послуга», а також сформулювати їх особливості.


Мета. Мета навчальної дисципліни «Авторське право та право інтелектуальної власності»:

1) освітня (навчальна) – сприяння становленню сучасного в дисципліни висококваліфікованого фахівця-юриста; підготовка здобувача до профілактичної, правозастосовної по захисту права інтелектуальної власності, укріпленню законності у цієї галузі;

2) розвиваюча формування у здобувачів системного уявлення про інтелектуальну власність як джерело інноваційного розвитку та умінь ідентифікації, позиціювання, охорони, комерціалізації та захисту об’єктів інтелектуальної власності;

3) виховна формувати переконання та ціннісні орієнтації здобувачів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в будівництві й укріпленні Української держави; розвивати в майбутніх юристів правову свідомість і правову культуру, професійні й особистісні якості.


Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорона праці», а саме:

-       першого розділу є вивчення наукових основ  взаємодії людини з біосферою та техносферою для розширення творчих можливостей майбутніх фахівців при виборі стратегії та тактики безпечної життєдіяльності, виховання нового покоління людей  мораллю безпечної життєдіяльності.

-       другого розділу єоволодіння системою знань з основ охорони праці та вироблення вмінь та навичок у сфері управління охороною праці на виробництві, реалізація яких сприятиме поліпшенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійним захворюванням, виробничому травматизму, аваріям.


Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорона праці», а саме:

-       першого розділу є вивчення наукових основ  взаємодії людини з біосферою та техносферою для розширення творчих можливостей майбутніх фахівців при виборі стратегії та тактики безпечної життєдіяльності, виховання нового покоління людей  мораллю безпечної життєдіяльності.

-       другого розділу єоволодіння системою знань з основ охорони праці та вироблення вмінь та навичок у сфері управління охороною праці на виробництві, реалізація яких сприятиме поліпшенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійним захворюванням, виробничому травматизму, аваріям.


Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» є формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

"Соціальна відповідальність" – навчальна дисципліна, що вивчає відповідальність держави, бізнесу, громади та людини за вплив рішень, які вони приймають та їх дій на суспільство і навколишнє середовище.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини» є набуття та поглиблення знань з міжнародного захисту прав людини, формування вмінь та навичок правильного тлумачення і реалізації міжнародних норм у галузі прав людини.


Метою викладання навчальної дисципліни «Правозастосування» є формування у здобувачів вищої освіти наукового світогляду, підвищення рівня правової культури, моральних, естетичних та інших якостей, інтелектуальних здібностей, обізнаності щодо сутності практично-прикладного застосування норм права у юридичній діяльності.


Мета –. метою рекомендацій є ознайомлення працівників державних органів та органів місцевого самоврядування з ключовими положеннями запровадженої у 2011 році системи запобігання і протидії корупції та вимогами щодо доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.


Мета – формування у майбутніх юристів сукупності знань із правового регулювання майнових та управлінських відносин між суб'єктами господарювання корпоративного типу у сфері комерційної діяльності.


Мета вивчення дисципліни «Соціологія» – формування системи знань про основні поняття соціології, історію її становлення у світі та в Україні; усвідомлення сутності соціального життя та соціальної культури суспільства, опанування методики сучасного соціологічного аналізу суспільних відносин.

Мета: формування системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.


Актуальність дисципліни.

Концепція гуманітарної, демократичної освіти передбачає викладання дисциплін, спрямованих на глибоке вивчення місця і ролі людини в історії світової цивілізації, в складних історичних процесах.

Розв’язання проблеми потребує спеціального вивчення комплексу психолого-педагогічних факторів, умов та шляхів оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику вищої школи. Навчальна дисципліна “Основи психології та педагогіки” передбачає дати майбутньому професіоналу теоретичні знання, сформувати відповідні уміння та навички, навчити вести ділові переговори, впливати на людей і людські спільноти, розуміти їхні наміри, бажання і цілі, “читати” за експресією обличчя емоції та почуття, які їх охоплюють, грамотно керувати людьми в колективах. За сучасних умов глобальної, космічної за своїм масштабом творчої діяльності та поведінки людей інноваційні технології навчального процесу дозволяють не тільки поглибити та інтенсифікувати когнітивну сферу особистості студента, а й гуманістично спрямувати, інтеріозувати її за змістом, оптимальними компонентами та структурними елементами. Це зумовлено також особливим значенням формування самодостатньої особистості, розвинутої індивідуальності.


Актуальність дисципліни.

В своїй професійній діяльності юристам доводиться виясняти складні моменти, які склалися в людських стосунках, мотиви тих чи інших проступків, злочинів. Нерідко їм доводиться стикатися з такими людськими якостями, які спонукають особу до вчинення протиправного діяння - корисливість, помста, підступність, жорстокість, жадоба, кохання і ревнощі і т.д. В процесі здійснення своїх повноважень юристи спілкуються з різними людьми, які виступають як потерпілі, свідки, поняті, експерти. Вони мають різні характери, своє ставлення до оточуючого світу, індивідуальні особливості мислення, пам'яті, різний рівень розвитку. Юристи повинні все це враховувати для того, щоб правильно орієнтуватися в складних відносинах та конфліктах, з якими їм доводиться мати справу, щоб правильно побудувати власну лінію поведінки при спілкуванні з підозрюваним, обвинуваченим, потерпілими, свідками.

Крім того, юристам часто доводиться стикатися з ситуаціями, коли від них вимагається міцна витримка, значна напруга розумових та моральних сил, вміння володіти власними емоціями. Юрист повинен вміти раціонально розподілити власні сили та здібності, щоб зберегти результативність праці протягом робочого дня.

Знання етики і психології допомагає юристу, судді, прокурору, слідчому, адвокату та ін. успішно здійснювати свої обов'язки, використовуючи це знання в процесі професійного спілкування.


Актуальність дисципліни.

Виникнення, розвиток і подолання конфліктів різного рівня є неминучим явищем сучасності. Кожна людини, група, організація, владні структури, держави на певному етапі свого співіснування неодноразово стикаються з тим чи іншим видом конфлікту. Конфліктність обумовлена зростанням складності та різноманіття соціальних процесів і явищ, недостатнім взаєморозумінням між людьми, впливом зовнішнього середовища й т. д. Уникнути конфліктів і їх наслідків у принципі неможливо, тому необхідно ознайомитися з досвідом їх вирішення, навчитися дотримуватися певних існуючих правил, спрямованих на врегулювання конфліктів. Сучасні умови господарювання, прискорення змін та ускладнення зовнішнього середовища, в якому функціонує організація, високий ступінь невизначеності розвитку подій зумовлюють значення ефективного управління конфліктами, що виникають на підприємстві. Таким чином, знання, отримані при вивчені конфліктології, не тільки сприятимуть удосконаленню професійних якостей людини, але й збагатять його особистий життєвий досвід.


Метою викладання навчальної дисципліни є формування філософської культури мислення, пізнання навколишнього світу та себе як особистості, навичок застосування філософської методології, розвитку всебічного світобачення та світорозуміння.

Мета – послідовне вивчення державно-політичного, соціально-економічного, духовного, етнічного, культурного розвитку українського народу в контексті розвитку світової цивілізації з урахуванням профілю університету.

Мета: формування філософської культури, мислення та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок застосування філософської методології.


Мета: надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.


Метою вивчення  курсу «Міжнародне приватне та публічне право» є :

- ознайомлення студентів із основними теоретичними та практичними засадами регулювання приватноправових відносин, ускладнених наявністю іноземного елементу. Вивчення курсу сприяє одержанню основних теоретичних знань, практичних навичок щодо визначення права, належного до застосування, допоможе використовувати отримані знання на практиці.

- формування знань про міжнародне публічне право, його особливості, основні галузі та інститути; здобуття студентами теоретичних і практичних знань та вмінь щодо ролі, призначення, дії та застосування в Україні джерел міжнародного публічного права.


Господарський процес є система правових норм, які регулюють діяльність господарського суду та інших зацікавлених осіб, пов’язану із здійсненням правосуддя по справах компетенції господарського суду.

Актуальність дисципліни обумовлена вимогами ринкової економіки, в умовах якої своєчасне та повне представлення звітності підприємства про фінансово-господарську діяльність є запорукою прийняття ефективних управлінських рішень користувачами такої звітності.

Метою даного курсу є надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємства.

Завданням дисципліни є вивчення методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.


              Метою викладання дисципліни “Фінансовий облік І” є опанування теорії і практики ведення фінансового об­ліку на підприємствах різних форм власності.

            Основними завданнями курсу є надання знань щодо раціональної організації і ве­дення на підприємстві обліку активів на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.

            Предметом вивчення “Фінансового обліку І” є активи підприємства.

Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна "Кримінальне право", що вивчає законодавство, практику і науку про злочин і покарання в системі юридичних дисциплін належить до числа фундаментальних і профілюючих.

Кримінальне право структурно розподіляється на дві тісно взаємозв'язані частини - Загальну та Особливу.

До загальної частини входять норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права.

Особлива частина складається із сукупності виданих Верховною Радою норм, які утворюють певну систему. В цих нормах містяться головні (основні) ознаки конкретних діянь, що визнаються злочинами та встановлені певні види і міри покарань за її вчинення.

Викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту закону про кримінальну відповідальність, взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосування. В процесі вивчення кримінального права студенти набувають знання про зміст і тенденції розвитку правової системи України і інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи кримінально-правової боротьби.


Актуальність дисципліни.

Реформування економічних відносин в Україні, запровадження та поступовий розвиток ринкових засад господарювання, інтеграційні процеси до європейського співтовариства об’єктивно зумовили необ­хідність реформування правової системи, форм і методів викладання правових дисциплін. Навчальну програму дисципліни “Цивільне та сімейне право” розроблено з урахуванням вимог класифікаційної ха­рактеристики зі спеціальності “правознавство”, вона ґрунтується на найновіших досягненнях вітчизняної науки теорії права, цивільного права ті суміжних правових наук, міжнародного публічного права та зарубіжному досвіді правового регулювання цивільних і сімейних відносин. Передбачено нові форми і методи підготовки кадрів відпо­відно до вимог світового рівня.


Актуальність дисципліни.

Цивільне право як навчальна дисципліна: структура курсу, види навчальної роботи, контроль знань. Коли розкривають термін “Цивільне право” завжди мають на увазі одну з чотирьох його змістовних сторін:

Цивільне право як галузь права, тобто системна сукупність правових норм (правил поведінки), що регулюють майнові та особисті немайнові відносини (відносини, що складаються в громадянському суспільстві – про це коротко говорилось у вступі даного посібника) на засадах юридичної рівності суб’єктів таких відносин і, як правило, вільного їх (суб’єктів) волевиявлення;

Цивільне право як галузь законодавства, тобто системна сукупність нормативних актів різної юридичної сили (законів, підзаконних нормативних актів), де виражені вищезгадані норми;

Цивільне право як галузь науки, тобто системна сукупність методів (прийомів), завдяки яким пізнаються соціальні зв’язки (відносини), центром інтересу яких є певні майнові та особисті немайнові блага, та на які (відносини) впливають об’єктивно обумовлені закони;

Цивільне право як навчальна дисципліна, тобто методологічно організований процес поступового й послідовного освоєння вироблених юридичною думкою знань про цивільне право як галузь права, галузь законодавства та науку.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна "Кримінальне право", що вивчає законодавство, практику і науку про злочин і покарання в системі юридичних дисциплін належить до числа фундаментальних і профілюючих.

Кримінальне право структурно розподіляється на дві тісно взаємозв'язані частини - Загальну та Особливу.

До загальної частини входять норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права.

Особлива частина складається із сукупності виданих Верховною Радою норм, які утворюють певну систему. В цих нормах містяться головні (основні) ознаки конкретних діянь, що визнаються злочинами та встановлені певні види і міри покарань за її вчинення.

Викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту закону про кримінальну відповідальність, взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосування. В процесі вивчення кримінального права студенти набувають знання про зміст і тенденції розвитку правової системи України і інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи кримінально-правової боротьби.


Актуальність дисципліни.

Входження України в якості рівноправного партнера у світове співтовариство держав, об’єктивно підвищило інтерес до міжнародної проблематики і насамперед до міжнародного права як універсального інструменту організації міждержавного діалогу. Також, слід зазначити, що знання міжнародного права є своєрідною «перепусткою у майбутнє». Посилення європейської інтеграції держав та їхніх об'єднань, тенденції до стирання державних кордонів, поява єдиного громадянства і єдиної валюти свідчать про якісно нову перспективу розвитку людської цивілізації і міжнародне право є важливим інструментом цього процесу.


Актуальність дисципліни.

Входження України в якості рівноправного партнера у світове співтовариство держав, об’єктивно підвищило інтерес до міжнародної проблематики і насамперед до міжнародного права як універсального інструменту організації міждержавного діалогу. Також, слід зазначити, що знання міжнародного права є своєрідною «перепусткою у майбутнє». Посилення європейської інтеграції держав та їхніх об'єднань, тенденції до стирання державних кордонів, поява єдиного громадянства і єдиної валюти свідчать про якісно нову перспективу розвитку людської цивілізації і міжнародне право є важливим інструментом цього процесу.


Актуальність дисципліни.

Вивчення Конституційного права зарубіжних країн - важливий напрямок юридичної освіти, який має три основні мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну.

Загальноосвітнє значення конституційного права зарубіжних країн пов'язане з необхідністю підвищення загального рівня правової культури студентів - майбутніх юристів. Правознавча мета полягає у поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, засад суспільного ладу, форми держави. Практична роль курсу обумовлена вивченням позитивних і негативних рис, які є властивими конституційно-правовим і політичним інститутам різних країн. Знання зарубіжної конституційної теорії та досвіду сприятиме кращому розумінню існуючих в Україні конституційно-правових інститутів і проблем, пов'язаних з їхнім функціонуванням, а також удосконаленню національного законодавства.


Актуальність дисципліни.

Вивчення земельного права України — важлива і невід’ємна частина еколого-правової освіти студентів юридичних вузів і факультетів. Особливого значення набуває знання земельного права в сучасний період — час становлення, розвитку і зміцнення державності, прискорення реформування земельних правовідносин в Україні.

Виняткова роль належить земельному праву у зв’язку з розширенням використання землі як інтегрованого і диференційованого об’єкта правового регулювання, врахування її функціонального призначення як основного засобу виробництва у сільському, лісовому та інших галузях господарювання, як операційної бази системи розселення, шляхів і розміщення продуктивних сил та умови, місця, джерела і засобу формування системи біосфери (сфери життя) людини та інших живих організмів і неживої біоти.

Земельне право спрямоване на поглиблення знань студентів про природні та набуті земельні права людини, зокрема про можливі права власності громадян, юридичних осіб, народу і держави або уповноважених ними осіб на землю, розуміння необхідності виваженої юридичної кваліфікації форм реалізації та захисту юридичних земельних прав. Відповідно до вимог щодо знань та умінь студенти повинні


Актуальність дисципліни.

Державне (конституційне) право зарубіжних країн як правова (юридична) навчальна дисципліна – це система знань про відповідну галузь і науку. Основна мета дисципліни – формування певного рівня правової культури юриста на основі засвоєння знань, умінь з дисципліни «Державне  (конституційне) право зарубіжних країн», а також формування у майбутніх юристів знань, вмінь та навичок для роботи в конституційно - правовому просторі.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна "Конституційне право України" є нормативною дисципліною для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство". Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого самоврядування.

У межах навчального курсу аналізується правовий статус політичних партій та інших громадських об'єднань, релігійних організацій, засобів масової інформації, розглядаються основи взаємовідносин державних органів та релігійних орга­нізацій, порядок створення та правовий режим діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, правові засади контролю за їх діяльністю з боку держави. Аналізується правовий статус засобів масової інформації, їх види, взаємовідносини з державою та особою; всебічно вивчається конституційно-правовий статус людини і громадянина; його структура та зміст, інститут громадянства, специфіка, механізм і гарантії реалізації основних прав та свобод людини і громадянина; особливості правового статусу іноземців; розкриваються права особи в умовах надзвичайного стану; аналізуються питання виборчого права; правовий статус Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, суду, прокуратури, Конституційного Суду; виконавчої влади на місцях; місцевого самоврядування та його взаємовідносин з місцевими держадміністраціями.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна "Конституційне право України" є нормативною дисципліною для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство". Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого самоврядування.

У межах навчального курсу аналізується правовий статус політичних партій та інших громадських об'єднань, релігійних організацій, засобів масової інформації, розглядаються основи взаємовідносин державних органів та релігійних орга­нізацій, порядок створення та правовий режим діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, правові засади контролю за їх діяльністю з боку держави. Аналізується правовий статус засобів масової інформації, їх види, взаємовідносини з державою та особою; всебічно вивчається конституційно-правовий статус людини і громадянина; його структура та зміст, інститут громадянства, специфіка, механізм і гарантії реалізації основних прав та свобод людини і громадянина; особливості правового статусу іноземців; розкриваються права особи в умовах надзвичайного стану; аналізуються питання виборчого права; правовий статус Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, суду, прокуратури, Конституційного Суду; виконавчої влади на місцях; місцевого самоврядування та його взаємовідносин з місцевими держадміністраціями.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» є юридичною наукою, належить до навчальних дисциплін, що становлять частину системи вищої української юридичної освіти та спрямована на вивчення основних та загальних закономірностей, притаманних праву і державі як соціальним інститутам, а також на формування світогляду юриста. Цей курс має на меті не лише сформувати розуміння цінності права, державного управління, ознайомити з виникненням таких фундаментальних явищ, як верховенство права,  свободи людини, її права, державний суверенітет, правова держава, але і через усвідомлення цих феноменів виконати певну виховну, методологічну функцію.

«Теорія держави і права» відноситься до теоретико-історичних дисциплін і пов’язана з «Історією держави і права України», «Історією держави і права  зарубіжних країн», «Історією вчень про державу і право».


Анотація навчальної дисципліни.

Транспортне право це галузь юридичної науки, права, інститут законодавства, навчальна дисципліна, що вивчає теорію й закономірності практики правового регулювання суспільних відносин у сфері транспорту, поняття, принципи, джерела права, систему міжнародного та національного транспортного законодавства, судову та адміністративну практику спорів, порядок правового захисту прав суб’єктів транспортних правовідносин.


Актуальність дисципліни.

Вивчення аграрного права України - важлива і невід’ємна частина правової освіти слухачів та студентів юридичних вузів і факультетів. Підвищений інтерес до вивчення аграрного права України як важливої складової правової освіти зумовлено низкою обставин. Передусім це пов’язано з прийняттям та  введенням в дію нормативно-правових актів, що регулюють аграрні правовідносини, які потребують об’єктивного осмислення їх ролі та місця в національній системі права і регулюванні суспільних аграрних відносин з врахуванням положень Цивільного та Господарського кодексів України, які набрали чинності 1 січня 2004 року. По-друге, це пов’язано з практичною необхідністю ефективно застосовувати аграрно-правові норми для реального вирішення аграрної політики держави у процесі наповнення внутрішнього ринку якісною та доступною сільськогосподарською продукцією і тим самим забезпечення продовольчої безпеки України. По-третє, доцільністю творчого і всебічного осмислення і обґрунтування низки нових концептуальних підходів до регламентації аграрних правовідносин, проведення їх наукової класифікації за галузевими, інституційними і іншими ознаками.


Актуальність дисципліни.

Вивчення аграрного права України - важлива і невід’ємна частина правової освіти слухачів та студентів юридичних вузів і факультетів. Підвищений інтерес до вивчення аграрного права України як важливої складової правової освіти зумовлено низкою обставин. Передусім це пов’язано з прийняттям та  введенням в дію нормативно-правових актів, що регулюють аграрні правовідносини, які потребують об’єктивного осмислення їх ролі та місця в національній системі права і регулюванні суспільних аграрних відносин з врахуванням положень Цивільного та Господарського кодексів України, які набрали чинності 1 січня 2004 року. По-друге, це пов’язано з практичною необхідністю ефективно застосовувати аграрно-правові норми для реального вирішення аграрної політики держави у процесі наповнення внутрішнього ринку якісною та доступною сільськогосподарською продукцією і тим самим забезпечення продовольчої безпеки України. По-третє, доцільністю творчого і всебічного осмислення і обґрунтування низки нових концептуальних підходів до регламентації аграрних правовідносин, проведення їх наукової класифікації за галузевими, інституційними і іншими ознаками.


Мета – оволодіти методикою складання договорів у різних сферах підприємницької діяльності; навчити студентів реалізовувати свої знання шляхом укладення господарських договорів, зміни та розірвання господарських договорів.


Мета – оволодіти методикою складання договорів у різних сферах підприємницької діяльності; навчити студентів реалізовувати свої знання шляхом укладення господарських договорів, зміни та розірвання господарських договорів.


Метою викладання навчальної дисципліни «Сімейне право» є сприяти формуванню у студентів правової культури, опануванню необхідними теоретичними положеннями, які вироблені наукою сімейного права, засвоєнню нормативного матеріалу, закріпленого системою законодавства України, ознайомленню з практикою застосування сімейно-правових норм, розвиткові навичок тлумачення та застосування норм сімейного законодавства в процесі професійної діяльності.


Актуальність дисципліни.

Курс "Господарське право" базується на теоретичних положеннях цивільного та адміністративного права, економічної теорії і розрахований на поглиблене комплексне вивчення підприємницьких правовідносин та їх теоретичних засад. Він передбачає поглиблене засвоєння як основних теоретичних та практичних питань формування та застосування господарського механізму в тому числі правового регулювання діяльності суб’єктів господарського права, захисту їх законних прав та інтересів, біржової діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, монополізму та конкуренції, контролю за правомірністю діяльності так і інших його інститутів.


Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове право» є надання студентам знань про основні положення фінансового права України (предмет, метод,  система, принципи тощо), вивчення фінансового законодавства, що регулює суспільні відносини щодо мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів держави та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації їх завдань і функцій.


Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове право» є надання студентам знань про основні положення фінансового права України (предмет, метод,  система, принципи тощо), вивчення фінансового законодавства, що регулює суспільні відносини щодо мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів держави та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації їх завдань і функцій.


Формування системи знань з теорії та практики управлінського аналізу діяльності суб’єктів господарювання на ринку товарів та послуг, розробки стратегії і тактики розвитку підприємства

Актуальність дисципліни.

Курс "Господарське право" базується на теоретичних положеннях цивільного та адміністративного права, економічної теорії і розрахований на поглиблене комплексне вивчення підприємницьких правовідносин та їх теоретичних засад. Він передбачає поглиблене засвоєння як основних теоретичних та практичних питань формування та застосування господарського механізму в тому числі правового регулювання діяльності суб’єктів господарського права, захисту їх законних прав та інтересів, біржової діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, монополізму та конкуренції, контролю за правомірністю діяльності так і інших його інститутів.


Актуальність дисципліни.

Реформування економічних відносин в Україні, запровадження та поступовий розвиток ринкових засад господарювання, інтеграційні процеси до європейського співтовариства об’єктивно зумовили необ­хідність реформування правової системи, форм і методів викладання правових дисциплін. Навчальну програму дисципліни “Цивільне та сімейне право” розроблено з урахуванням вимог класифікаційної ха­рактеристики зі спеціальності “правознавство”, вона ґрунтується на найновіших досягненнях вітчизняної науки теорії права, цивільного права ті суміжних правових наук, міжнародного публічного права та зарубіжному досвіді правового регулювання цивільних і сімейних відносин. Передбачено нові форми і методи підготовки кадрів відпо­відно до вимог світового рівня.


Актуальність дисципліни.

Цивільне право як навчальна дисципліна: структура курсу, види навчальної роботи, контроль знань. Коли розкривають термін “Цивільне право” завжди мають на увазі одну з чотирьох його змістовних сторін:

Цивільне право як галузь права, тобто системна сукупність правових норм (правил поведінки), що регулюють майнові та особисті немайнові відносини (відносини, що складаються в громадянському суспільстві – про це коротко говорилось у вступі даного посібника) на засадах юридичної рівності суб’єктів таких відносин і, як правило, вільного їх (суб’єктів) волевиявлення;

Цивільне право як галузь законодавства, тобто системна сукупність нормативних актів різної юридичної сили (законів, підзаконних нормативних актів), де виражені вищезгадані норми;

Цивільне право як галузь науки, тобто системна сукупність методів (прийомів), завдяки яким пізнаються соціальні зв’язки (відносини), центром інтересу яких є певні майнові та особисті немайнові блага, та на які (відносини) впливають об’єктивно обумовлені закони;

Цивільне право як навчальна дисципліна, тобто методологічно організований процес поступового й послідовного освоєння вироблених юридичною думкою знань про цивільне право як галузь права, галузь законодавства та науку.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна "Кримінальне право", що вивчає законодавство, практику і науку про злочин і покарання в системі юридичних дисциплін належить до числа фундаментальних і профілюючих.

Кримінальне право структурно розподіляється на дві тісно взаємозв'язані частини - Загальну та Особливу.

До загальної частини входять норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права.

Особлива частина складається із сукупності виданих Верховною Радою норм, які утворюють певну систему. В цих нормах містяться головні (основні) ознаки конкретних діянь, що визнаються злочинами та встановлені певні види і міри покарань за її вчинення.

Викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту закону про кримінальну відповідальність, взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосування. В процесі вивчення кримінального права студенти набувають знання про зміст і тенденції розвитку правової системи України і інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи кримінально-правової боротьби.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна "Кримінальне право", що вивчає законодавство, практику і науку про злочин і покарання в системі юридичних дисциплін належить до числа фундаментальних і профілюючих.

Кримінальне право структурно розподіляється на дві тісно взаємозв'язані частини - Загальну та Особливу.

До загальної частини входять норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права.

Особлива частина складається із сукупності виданих Верховною Радою норм, які утворюють певну систему. В цих нормах містяться головні (основні) ознаки конкретних діянь, що визнаються злочинами та встановлені певні види і міри покарань за її вчинення.

Викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту закону про кримінальну відповідальність, взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосування. В процесі вивчення кримінального права студенти набувають знання про зміст і тенденції розвитку правової системи України і інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи кримінально-правової боротьби.


Актуальність дисципліни.

Введення в навчальний процес курсу “Адміністративне судочинство” зумовлено  створенням в судовій системі України нової ланки – адміністративних судів і прийняттям довогоочікуваного Кодексу адміністративного судочинства України”. Судовий механізм захисту прав людини дозволяє усунути свавілля з боку державних органів, забепечуючи проведення в життя приницпу її відповідальності за свою діяльність перед людиною. Вивчення курсу має важливе значення для підготовки майбутніх юристів і дозволяє ознайомити студентів із судовим адміністративним процесом.


Актуальність дисципліни.

Вивчення курсу «Психологія» формує правильне наукове розуміння природи психічних явищ, дає знання основних психічних функцій, їх механізмів та закономірностей про співвідношення природних та соціальних факторів в становленні психіки; знання, в яких формах відбувається засвоєння людиною дійсності, можливість усвідомити роль свідомого, несвідомого, самосвідомості в поведінці, діяльності людини, формуванні його особистості, розумінні значення волі, емоцій, потреб і мотивів; уміння дати психологічну характеристику особистості, її темпераменту, здібностей характеру; пояснювати власні психічні стани, володіти прийомами психічної саморегуляції. Знання основних закономірностей психіки необхідне для пізнання самого себе, власного психічного життя, своїх слабких та сильних сторін. Воно полегшує здійснення самовиховання, самовдосконалення, розвиток своїх здібностей, усунення недоліків у своїй поведінці, дає змогу встановити нормальні взаємовідносини з оточуючими людьми. Загальна психологія дає знання форм засобів і методів аналізу навчально-виховних, ситуацій визначення і рішення педагогічних задач як в сім’ї, так і в трудовому колективі.

Таким чином, наукове вивчення психіки є необхідною складовою частиною пізнання людини її життя і діяльності. Його данні потрібні для ряду інших наук (біології фізіології мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства та ін.).

Наукове вивчення психіки має також важливе практичне значення. Воно потрібне для всіх галузей суспільної практики. В кожній з них треба знати психічні властивості людей, ураховувати їх, змінювати і розвивати відповідно до потреб суспільства.

Вивчення психології потрібне для підвищення рівня власної професійної діяльності, найновішого використання особистісного потенціалу людини, максимальної актуалізації її інтелектуальних та творчих ресурсів.


Актуальність дисципліни.

Основи права Європейського Союзу є фундаментальною, методологічною, світоглядною дисципліною, значення якої у системі правознавства зумовлено універсальною системою знань про право Європейського Союзу.


Інформація виступає сьогодні основним об’єктом інформаційного суспільства і її роль сьогодні важко переоцінити. Відображаючи реальну дійсність, вона інтегрується в усі напрямки діяльності держави, суспільства, громадянина. З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських організацій, окремих громадян тощо. Інформаційне право являє собою правову основу інформаційного суспільства, яке активно формується за допомогою глобальних інформаційних мереж та інших новітніх інформаційних технологій.


Анотація курсу На сучасному етапі розвитку суспільства адміністративне право є однією з провідних галузей публічного права, нормами якого регулюються суспільні відносини, що виникають у сфері державного управління в процесі здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також у процесі здійснення внутрішньо-організаційної діяльності іншими державними органами. Адміністративне право є однією з галузей правової науки, а також однією з фундаментальних юридичних дисциплін, яка передбачає вивчення загальних закономірностей адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, науково обґрунтованих рекомендацій і пропозицій, спрямованих на зміну, вдосконалення адміністративно-правових норм і, насамперед, на підвищення їх ефективності. Детальне вивчення та глибоке осмислення адміністративного права дає можливість розуміти мету, сутність та завдання сучасного вітчизняного державного управління, особливості його функціонування, механізм оптимізації та інше. Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми адміністративного прав» поглиблює знання студентів (слухачів) з питань матеріального і процесуального адміністративного права – його основних інститутів, категорій, актуальних проблем і напрямків розвитку. Отримані в результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права» знання, вміння і навички є важливою складовою частиною професійної підготовки магістранта, який повинен володіти: здатністю співвідносити норми адміністративного права з нормами інших галузей права, виявляти адміністративно-правові норми, які не відповідають нормам вищої юридичної сили; застосовувати адміністративноправові норми на практиці; тлумачити норми адміністративного права з урахуванням базових загально-і галузевих принципів; здатністю керуватися адміністративно цінностями в зміцненні законності державного управління; вміти виявляти і усувати причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень, в тому числі корупційних. Ця дисципліна тісно переплітається з теорією держави і права, конституційним правом, трудовим правом, кримінальним правом та іншими дисциплінами. Знання, отримані під час вивчення таких дисциплін як «Історія держави і права», «Теорія держави і права», «Конституційне право України» слугують основою для вирішення питань Загальної та Особливої частин адміністративного права, що, в свою чергу, сприяє подальшому ознайомленню з широким діапазоном суспільних відносин управлінського характеру, насамперед у сфері функціонування виконавчої влади, а також у сфері забезпечення прав і інтересів громадян та інших суб’єктів права.


Зазначена дисципліна вивчає закономірності правового регулювання в житловій сфері, сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов’язані із задоволенням потреб у житлі, управління житловим фондом, забезпеченням його схоронності, експлуатацією і ремонтом, практики застосування житлових норм та термінологію.


Метою викладання навчальної дисципліни «Права людини та їх захист» є підвищення рівня теоретичних і практичних знань у сфері конституційно-правового статусу особи для формування та розвитку теоретико-правових уявлень у сфері міжнародно-правових стандартів, регламентації конституційно-правового статусу особи, в сфері реалізації, охорони та захисту прав і свобод як на національному, так і міжнародному рівнях.


Актуальність дисципліни.

Навчальний курс «Діловодство в юридичній практиці» займає особливе місце серед дисциплін, що вивчаються в університет, адже саме в ділових паперах виявляється професіоналізм та компетентність їх укладача.

Основою вивчення навчальної дисципліни є документ, організаційні принципи й технологія документаційного забезпечення діяльності органів та установ ДКВС України, яка заснована на інноваційних методах роботи з документами.

При вивченні курсу студенти дізнаються про поняття «документ», його функції, класифікацію, набувають навичок складання різних видів документів, відпрацьовують оформлення реквізитів документів, отримують зразки ділових паперів, що є необхідними в практичній роботі. Курс «Діловодство в юридичній практиці» відображає сучасні напрями раціональної побудови процесів роботи з документами і базується на чинних нормативних матеріалах, що регламентують документаційне забезпечення –державних стандартах та відомчих документах ДКВС України.

Ця дисципліна тісно переплітається з українською мовою, інформатикою, кримінальним процесом, криміналістикою, етикою та психологію в роботі юриста та іншими навчальними дисциплінами.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна "Конституційне право України" є нормативною дисципліною для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство". Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого самоврядування.

У межах навчального курсу аналізується правовий статус політичних партій та інших громадських об'єднань, релігійних організацій, засобів масової інформації, розглядаються основи взаємовідносин державних органів та релігійних орга­нізацій, порядок створення та правовий режим діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, правові засади контролю за їх діяльністю з боку держави. Аналізується правовий статус засобів масової інформації, їх види, взаємовідносини з державою та особою; всебічно вивчається конституційно-правовий статус людини і громадянина; його структура та зміст, інститут громадянства, специфіка, механізм і гарантії реалізації основних прав та свобод людини і громадянина; особливості правового статусу іноземців; розкриваються права особи в умовах надзвичайного стану; аналізуються питання виборчого права; правовий статус Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, суду, прокуратури, Конституційного Суду; виконавчої влади на місцях; місцевого самоврядування та його взаємовідносин з місцевими держадміністраціями.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна "Конституційне право України" є нормативною дисципліною для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство". Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого самоврядування.

У межах навчального курсу аналізується правовий статус політичних партій та інших громадських об'єднань, релігійних організацій, засобів масової інформації, розглядаються основи взаємовідносин державних органів та релігійних орга­нізацій, порядок створення та правовий режим діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, правові засади контролю за їх діяльністю з боку держави. Аналізується правовий статус засобів масової інформації, їх види, взаємовідносини з державою та особою; всебічно вивчається конституційно-правовий статус людини і громадянина; його структура та зміст, інститут громадянства, специфіка, механізм і гарантії реалізації основних прав та свобод людини і громадянина; особливості правового статусу іноземців; розкриваються права особи в умовах надзвичайного стану; аналізуються питання виборчого права; правовий статус Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, суду, прокуратури, Конституційного Суду; виконавчої влади на місцях; місцевого самоврядування та його взаємовідносин з місцевими держадміністраціями.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» є юридичною наукою, належить до навчальних дисциплін, що становлять частину системи вищої української юридичної освіти та спрямована на вивчення основних та загальних закономірностей, притаманних праву і державі як соціальним інститутам, а також на формування світогляду юриста. Цей курс має на меті не лише сформувати розуміння цінності права, державного управління, ознайомити з виникненням таких фундаментальних явищ, як верховенство права,  свободи людини, її права, державний суверенітет, правова держава, але і через усвідомлення цих феноменів виконати певну виховну, методологічну функцію.

«Теорія держави і права» відноситься до теоретико-історичних дисциплін і пов’язана з «Історією держави і права України», «Історією держави і права  зарубіжних країн», «Історією вчень про державу і право».


Актуальність дисципліни.

Вивчення курсу «Психологія» формує правильне наукове розуміння природи психічних явищ, дає знання основних психічних функцій, їх механізмів та закономірностей про співвідношення природних та соціальних факторів в становленні психіки; знання, в яких формах відбувається засвоєння людиною дійсності, можливість усвідомити роль свідомого, несвідомого, самосвідомості в поведінці, діяльності людини, формуванні його особистості, розумінні значення волі, емоцій, потреб і мотивів; уміння дати психологічну характеристику особистості, її темпераменту, здібностей характеру; пояснювати власні психічні стани, володіти прийомами психічної саморегуляції. Знання основних закономірностей психіки необхідне для пізнання самого себе, власного психічного життя, своїх слабких та сильних сторін. Воно полегшує здійснення самовиховання, самовдосконалення, розвиток своїх здібностей, усунення недоліків у своїй поведінці, дає змогу встановити нормальні взаємовідносини з оточуючими людьми. Загальна психологія дає знання форм засобів і методів аналізу навчально-виховних, ситуацій визначення і рішення педагогічних задач як в сім’ї, так і в трудовому колективі.

Таким чином, наукове вивчення психіки є необхідною складовою частиною пізнання людини її життя і діяльності. Його данні потрібні для ряду інших наук (біології фізіології мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства та ін.).

Наукове вивчення психіки має також важливе практичне значення. Воно потрібне для всіх галузей суспільної практики. В кожній з них треба знати психічні властивості людей, ураховувати їх, змінювати і розвивати відповідно до потреб суспільства.

Вивчення психології потрібне для підвищення рівня власної професійної діяльності, найновішого використання особистісного потенціалу людини, максимальної актуалізації її інтелектуальних та творчих ресурсів.


Метою вивчення дисципліни «Історія української культури» є формування системи знань про закономірності національного історико-культурного процесу і основні досягнення вітчизняної культури; засвоєння загальнолюдських та національних культурних цінностей та норм.


Розкриті основні поняття і положення контролю і ревізії; висвітлено організаційні форми і методи контролю і ревізії; розглянуто завдання, джерела та порядок проведення ревізії виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства.

Мета: формування знань і практичних навичок з контрольно-ревізійної роботи в галузі фінансово-господарської діяльності.

Завдання: вивчення теоретичних засад організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної ро­боти в організаціях різних форм власності.

Формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

Надання майбутнім юристам основ організації діловодства і документообігу на підприємствах

Формування системи знань з теорії та практики економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання на ринку товарів та послуг, розробки стратегії і тактики розвитку підприємства 

Система теоретичних знань,  прикладних вмінь та навичок зі створення і управління стартап-проектами.

Знання в області організації роботи та управління кадрами підприємства; основи  побудови системи управління кадрами, стратегічне управління кадрами, планування роботи з кадрами, основні прийоми управління кадрами та їх розвитком , управління поведінкою, оцінка результатів діяльності працівників та етики ділових взаємин, підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємств різних форм власності


Опанування системи правових знань, що забезпечує функціонування інституту банкрутства, спираючись на знання з господарського права, інших галузевих і міжгалузевих дисциплін.

Засвоєння теоретичних знань з організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності підприємства на ринку товарів і послуг та  вивчення системи методів та алгоритмів керування маркетинговою діяльністю на підприємстві; набуття вмінь творчого пошуку напрямків і резервів  удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства, а також вирішення конкретних маркетингових завдань.


засвоєння студентами принципів, методів та прийомів прийняття стратегічних рішень; набуття навичок стратегічного мислення.


Маркетинг продуктових інновацій, методів ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів; набуття навичок використання сучасних методів і прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам.

Теоретичні знання і практичні навички з питань особистісного розвитку менеджера; формування індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю


Формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій; знання про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються

Необхідні теоретичні та практичні знання про різновид та сутність фінансових послуг, суб'єкти та об'єкти ринку фінансових послуг,  діяльність і функції фінансових посередників; ознайомлення із сучасними методами оцінки фінансових активів та прогнозування тенденцій фондового, валютного, страхового ринку. ринку банківських послуг. Дисципліна "Ринок фінансових послуг" дає системне уявлення про сутність і зміст законів і категорій однієї з основних складових фінансового ринку - ринку фінансових послуг.

Надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу; вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування


Формування системи знань зі специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів.

Формування системи знань зі специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів. 

Формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління та адміністрування, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень

 

Формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації