Available courses

Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна "Конституційне право України" є нормативною дисципліною для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство". Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого самоврядування.

У межах навчального курсу аналізується правовий статус політичних партій та інших громадських об'єднань, релігійних організацій, засобів масової інформації, розглядаються основи взаємовідносин державних органів та релігійних орга­нізацій, порядок створення та правовий режим діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, правові засади контролю за їх діяльністю з боку держави. Аналізується правовий статус засобів масової інформації, їх види, взаємовідносини з державою та особою; всебічно вивчається конституційно-правовий статус людини і громадянина; його структура та зміст, інститут громадянства, специфіка, механізм і гарантії реалізації основних прав та свобод людини і громадянина; особливості правового статусу іноземців; розкриваються права особи в умовах надзвичайного стану; аналізуються питання виборчого права; правовий статус Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, суду, прокуратури, Конституційного Суду; виконавчої влади на місцях; місцевого самоврядування та його взаємовідносин з місцевими держадміністраціями.


Актуальність дисципліни.

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» є юридичною наукою, належить до навчальних дисциплін, що становлять частину системи вищої української юридичної освіти та спрямована на вивчення основних та загальних закономірностей, притаманних праву і державі як соціальним інститутам, а також на формування світогляду юриста. Цей курс має на меті не лише сформувати розуміння цінності права, державного управління, ознайомити з виникненням таких фундаментальних явищ, як верховенство права,  свободи людини, її права, державний суверенітет, правова держава, але і через усвідомлення цих феноменів виконати певну виховну, методологічну функцію.

«Теорія держави і права» відноситься до теоретико-історичних дисциплін і пов’язана з «Історією держави і права України», «Історією держави і права  зарубіжних країн», «Історією вчень про державу і право».


Актуальність дисципліни.

Вивчення курсу «Психологія» формує правильне наукове розуміння природи психічних явищ, дає знання основних психічних функцій, їх механізмів та закономірностей про співвідношення природних та соціальних факторів в становленні психіки; знання, в яких формах відбувається засвоєння людиною дійсності, можливість усвідомити роль свідомого, несвідомого, самосвідомості в поведінці, діяльності людини, формуванні його особистості, розумінні значення волі, емоцій, потреб і мотивів; уміння дати психологічну характеристику особистості, її темпераменту, здібностей характеру; пояснювати власні психічні стани, володіти прийомами психічної саморегуляції. Знання основних закономірностей психіки необхідне для пізнання самого себе, власного психічного життя, своїх слабких та сильних сторін. Воно полегшує здійснення самовиховання, самовдосконалення, розвиток своїх здібностей, усунення недоліків у своїй поведінці, дає змогу встановити нормальні взаємовідносини з оточуючими людьми. Загальна психологія дає знання форм засобів і методів аналізу навчально-виховних, ситуацій визначення і рішення педагогічних задач як в сім’ї, так і в трудовому колективі.

Таким чином, наукове вивчення психіки є необхідною складовою частиною пізнання людини її життя і діяльності. Його данні потрібні для ряду інших наук (біології фізіології мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства та ін.).

Наукове вивчення психіки має також важливе практичне значення. Воно потрібне для всіх галузей суспільної практики. В кожній з них треба знати психічні властивості людей, ураховувати їх, змінювати і розвивати відповідно до потреб суспільства.

Вивчення психології потрібне для підвищення рівня власної професійної діяльності, найновішого використання особистісного потенціалу людини, максимальної актуалізації її інтелектуальних та творчих ресурсів.


Метою вивчення дисципліни «Історія української культури» є формування системи знань про закономірності національного історико-культурного процесу і основні досягнення вітчизняної культури; засвоєння загальнолюдських та національних культурних цінностей та норм.


Розкриті основні поняття і положення контролю і ревізії; висвітлено організаційні форми і методи контролю і ревізії; розглянуто завдання, джерела та порядок проведення ревізії виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства.

Мета: формування знань і практичних навичок з контрольно-ревізійної роботи в галузі фінансово-господарської діяльності.

Завдання: вивчення теоретичних засад організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної ро­боти в організаціях різних форм власності.

Формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

Надання майбутнім юристам основ організації діловодства і документообігу на підприємствах

Формування системи знань з теорії та практики економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання на ринку товарів та послуг, розробки стратегії і тактики розвитку підприємства 

Система теоретичних знань,  прикладних вмінь та навичок зі створення і управління стартап-проектами.

Знання в області організації роботи та управління кадрами підприємства в умовах ринку; основи  побудови системи управління кадрами, стратегічне управління кадрами, планування роботи з кадрами, основні прийоми управління кадрами та їх розвитком , управління поведінкою, оцінка результатів діяльності працівників та етики ділових взаємин, підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємств різних форм власності


Опанування системи правових знань, що забезпечує функціонування інституту банкрутства, спираючись на знання з господарського права, інших галузевих і міжгалузевих дисциплін.

Засвоєння теоретичних знань з організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності підприємства на ринку товарів і послуг та  вивчення системи методів та алгоритмів керування маркетинговою діяльністю на підприємстві; набуття вмінь творчого пошуку напрямків і резервів  удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства, а також вирішення конкретних маркетингових завдань.


засвоєння студентами принципів, методів та прийомів прийняття стратегічних рішень; набуття навичок стратегічного мислення.


Маркетинг продуктових інновацій, методів ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів; набуття навичок використання сучасних методів і прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам.

Теоретичні знання і практичні навички з питань особистісного розвитку менеджера; формування індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю


Формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій; знання про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються

Необхідні теоретичні та практичні знання про різновид та сутність фінансових послуг, суб'єкти та об'єкти ринку фінансових послуг,  діяльність і функції фінансових посередників; ознайомлення із сучасними методами оцінки фінансових активів та прогнозування тенденцій фондового, валютного, страхового ринку. ринку банківських послуг. Дисципліна "Ринок фінансових послуг" дає системне уявлення про сутність і зміст законів і категорій однієї з основних складових фінансового ринку - ринку фінансових послуг.

Надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу; вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування


Формування системи знань зі специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів.

Формування системи знань зі специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів. 

Формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління та адміністрування, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень

 

Формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації